Quy trình quản lý tổng hợp bệnh vàng rụng lá cao su (Corynespora cassiicola) cho vùng Đông Nam Bộ” là kết quả nghiên cứu của đề tài độc lập cấp nhà nước mã số 35/2011/HĐ-ĐTĐL ” Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ tổng hợp để quản lý bệnh vàng rụng lá trên cây cao su tại Đông Nam Bộ...

Quy trình là kết quả nghiên cứu của Viện Bảo vệ thực vật về nguyên nhân và biện pháp phòng chống bệnh lùn lụi hại lúa ở miền Bắc, được công nhận, cho phép áp dụng tại Quyết định số 73/QĐ-BVTV ngày 14/1/2010 của Cục trưởng Cục BVTV....

Thu gom và tiêu huỷ tàn dư cây trồng mang nguồn bệnh như các bệnh thối nhũn, thối hạch, sương mai,.... hại rau họ thập tự, cỏ dại ký chủ sâu hại,… hạn chế nguồn lây lan…...

Thu gom và tiêu huỷ tàn dư cây trồng mang nguồn bệnh như các bệnh héo xanh, giả sương mai, phấn trắng, khảm lá vi rút, ....cỏ dại ký chủ sâu bệnh hại,… hạn chế nguồn lây lan…...