BAN GIÁM ĐỐC

1. Viện trưởng: TS. Nguyễn Văn Liêm

- Phụ trách chung, công tác Đảng, công tác Công đoàn, Hội cựu chiến binh

- Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Tài chính – kế toán, Bộ môn Miễn dịch thực vật, Bộ môn côn trùng, Bộ môn Thuốc - Cỏ dại và Môi trường.

- Công tác khuyến nông.

- Công tác Xây dựng cơ bản.

- Công tác triển khai Nghiên cứu khoa học – công nghệ ở các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phân công.


 

2. Phó Viện trưởng: TS. Trịnh Xuân Hoạt


- Phụ trách công tác  Khoa học và Hợp tác quốc tế.

- Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Bộ môn Chẩn đoán giám định Dịch hại và Thiên địch, Trung tâm sinh học và Bộ môn Kinh tế sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật.

- Công tác triển khai Nghiên cứu khoa học – công nghệ ở các tỉnh phía Bắc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.


 

3.  Phó Viện trưởng: TS. Hà Minh Thanh


- Phụ trách công tác Nội chính, công tác Đoàn thanh niên.

-  Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Tổ chức Hành Chính, Bộ môn Bệnh cây, Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ thực vật Nam Bộ.

- Công tác triển khai Nghiên cứu khoa học – công nghệ ở các tỉnh phía Nam.

- Quản lý nghiên cứu phát triển các chế phẩm Bảo vệ thực vật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.