NĂNG LỰC HỢP TÁC

Hợp tác trong nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng

-  Điều tra, làm tiêu bản, chẩn đoán, giám định các loài dịch hại cây trồng và sinh vật có ích;

- Nghiên cứu sinh vật học, sinh thái học, các giải pháp pháp quản lý dịch hại trên cây trồng nông-công- lâm nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Sản xuất, ứng dụng chế phẩm bảo vệ thực vật phi hoá học phòng chống dịch hại cây trồng;

-  Phân tích, quản lý dư lượng thuốc BVTV và kỹ thuật sản xuất nông sản an toàn.

- Xây dựng vườn ươm và sản xuất cây giống cây ăn quả sạch bệnh, chất lượng cao;

Trong lĩnh vực Đào tạo

- Nâng cao năng lực chuyên môn về bảo vệ thực vật;

- Tổ chức lớp tập huấn về các lĩnh vực liên quan tới BVTV.

- Xây dựng các mô hình/cánh đồng mẫu lớn áp dụng kỹ thuật tiến bộ có sự tham gia của nông dân;

- Đào tạo về nông nghiệp cộng đồng, đánh giá và quản lý rủi ro trong bảo vệ thực vật.

- Liên kết đào tạo với các tổ chức nước ngoài. Trao đổi chuyên gia quốc tế và trong vùng.