1. Viện trưởng: TS. Nguyễn Văn Liêm - Phụ trách chung, công tác Đảng, công tác Công đoàn, Hội cựu chiến binh - Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Tài chính – kế toán, Bộ môn Miễn dịch thực vật, Bộ môn côn trùng, Bộ môn Thuốc - Cỏ dại và Môi trường. - Công tác khuyến nông. - Công tác Xây dựng cơ bản. - Công tác triển khai Nghiên cứu khoa học – công nghệ ở các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên. - Thực hiện các nhiệm vụ ...

STT Họ và tên Chức vụ chính quyền Chức danh trong HĐKH 1 Nguyễn Văn Liêm Viện trưởng   Chủ tịch HĐ 2 Trịnh Xuân Hoạt Phó viện trưởng   Phó chủ tịch HĐ 3 Lê Mai Nhất Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế   Thư ký HĐ 4 Hà Minh Thanh Phó viện trưởng   Ủy viên  5 Phạm Văn Nhạ Giám đốc Trung tâm Đấu tranh sinh học   Ủy viên 6 Nguyễn Huy Chung Trưởng bộ môn Miễn dịch thực vật   Ủy viên  7 Đào Bách Khoa Trưởng bộ môn Thuốc, Cỏ dại và Môi trường   Ủy viên  8 Đào Thị Hằng Phó trưởng bộ môn Côn trùng    Ủy viên 9 Nguyễn Thị Thủy Trưởng bộ môn Côn trùng    Ủy viên 10 Lê Xuân Vị Trưởng bộ ...

 Chức năng Bộ môn kinh tế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là đơn vị trực thuộc Viện Bảo vệ thực vật, được thành lập theo Quyết định số 479/QĐ-KHNN-TCCB ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Bộ môn có chức năng nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kinh tế sử dụng thuốc BVTV trong hệ thống canh tác và bảo vệ thực vật. Nghiên cứu các khía cạnh kinh tế BVTV liên quan ...

Nghiên cứu phát triển các chế phẩm và biện pháp sinh học để phòng chống dịch hại cây trồng nông, lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học....

Nghiên cứu cơ bản cơ chế chống chịu dịch hại của cây trồng; phát triển và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ; khai thác và sử dụng tính miễn dịch di truyền và miễn dịch tạo được của cây trồng như một biện pháp bảo vệ thực vật....

Giúp Viện quản lý lĩnh vực tổ chức, hành chính của cơ quan nghiên cứu Khoa học nông nghiệp, xây dựng chiến lược phát triển nguồn lực....

Giúp Viện trưởng quản lý về tài chính, tài sản theo đúng luật tài chính, tài sản theo đúng Luật tài chính và các quy định về Tài chính – Kế toán hiện hành...

Giúp Viện trong lĩnh vực xây dựng phương hướng, kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu Khoa học – Phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ KHCN vào sản xuất, hợp tác quốc tế, đào tạo thông tin KHCN trong toàn Viện....