Công ty Đầu tư phát triển BVTV, chức năng & nhiệm vụ
Ngày đăng : 15/01/2014

Chức năng: là doanh nghiệp trực thuộc Viện Bảo vệ thực vật, có chức năng tổ chức các hoạt động nghiên cứu, dịch vụ khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; sản xuất, xuất nhập khẩu và kinh doanh các vật tư bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp và nông sản.
Nhiệm vụ
1. Đáp ứng các dịch vụ tư vấn, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới về BVTV và nông nghiệp trên địa bàn cả nước.
2. Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ thực vật nói riêng và nông nghiệp nói chung vào thực tiễn sản xuất.
3. Tổ chức dịch vụ nghiên cứu khoa học, khảo nghiệm đánh giá và phát triển các sản phẩm giống cây trồng, vật tư phân bón liên quan tới bảo vệ thực vật, thuốc BVTV và các loại vật tư nông nghiệp khác phục vụ cho mục đích nghiên cứu, phát triển và đăng ký sử dụng ở Việt Nam.
4. Sản xuất và kinh doanh các loại giống cây trồng chống chịu sâu bệnh có năng suất và chất lượng cao, các loại vật tư, phân bón liên quan tới BVTV, thuốc BVTV sinh học và hoá học, các chất kích thích sinh trưởng cây trồng.
Cơ cấu tổ chức của Công ty:
Hội đồng quản trị: gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và 5 uỷ viên;
Ban Giám đốc: 01 Giám đốc Công ty.
Các bộ phận trực thuộc:
1.    Phòng Hành chính- Kế toán;
2.    Phòng chuyển giao TBKT;
3.    Xưởng sản xuất và kinh doanh.
Lực hượng cán bộ: Hiện nay Công ty có 05 cán bộ trong biên chế, trong đó có 01 tiến sỹ, 01 thạc sỹ, 02 kỹ sư và 01 cử nhân. Ngoài ra Công ty ký hợp đồng thời vụ với một số công nhân để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của Công ty.


Địa chỉ liên hệ: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Tư vấn và Đầu tư phát triển BVTV,

                         Viện Bảo vệ thực vật; Đông Ngạc-Từ Liêm- Hà Nội; 

                         Điện thoai/fax: 04 8363 119; E-mail: pcidcobvtvvnnvn@vnn.vn.

  

Các thông tin khác :