DANH MỤC QUỸ GEN NĂM 2019
Ngày đăng : 18/02/2020

Nguồn gen vi sinh vật (VSV) có vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển công nghệ sinh học. Nguồn gen VSV là nguồn cung cấp vật liệu duy nhất và cần thiết cho các chương trình nghiên cứu công nghệ sinh học, phân bón vi sinh, tạo chế phẩm/vắcxin phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, làm vật liệu phục vụ nghiên cứu cơ bản phòng trừ dịch hại.

Viện Bảo vệ thực vật thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, lưu giữ nguồn gen VSV từ năm 1997. Hiện nay, Viện đang bảo tồn và lưu giữ 895 nguồn gen VSV BVTV góp phần sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn gen VSV bảo vệ thực vật phát triển nông nghiệp. Trong năm 2018, Viện tiếp tục bảo tồn và duy trì 895 nguồn VSV gây bệnh và có ích, cấy truyền định kỳ các nguồn gen, đánh giá sức sống của 10 nguồn gen bảo quản năm 2003; thu thập bổ sung và tư liệu hóa CSDL 10 nguồn gen VSV; phân loại đến loài 10 nguồn gen đồng thời cung cấp và trao đổi thông tin nguồn gen cho các đơn vị khác.

Để xem chi tiết "Danh mục nguồn gen vi sinh vật gây bệnh năm 2019". Xin mời truy cập Tại đây

Các thông tin khác :