Lịch sử phát triển Viện BVTV
Ngày đăng : 00/00/0000

Được thành lập ngày 9 tháng 2 năm 1968 theo Nghị định 24/CP của Hội đồng Chính phủ. Trải qua các thời kỳ xây dựng và phát triển, đến năm 2006, Viện được sắp xếp lại tổ chức theo Quyết định số 34/2006/QĐ-BNN, ngày 09 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Hiện nay, Viện là đơn vị sự nghiệp khoa học, trực thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức Viện :

* Ban Giám đốc: Viện trưởng và các Phó viện trưởng

* Các phòng nghiệp vụ: Khoa học- HTQT; Tổ chức Hành chính; Tài chính- kế toán

* 9 đơn vị nghiên cứu và triển khai: Bộ môn Bệnh cây; Côn trùng; Chẩn đoán giám định dịch hại và thiên địch; Kinh tế sử dụng thuốc BVTV; Miễn dịch thực vật; Thuốc, Cỏ dại và Môi trường; Trung tâm Đấu tranh sinh học; Trung tâm nghiên cứu BVTV Nam bộ; Công ty TNHH một thành viên tư vấn và đầu tư phát triển BVTV.

Các thông tin khác :