Phòng Tài chính - Kế toán
Ngày đăng : 07/07/2017

Chức năng: Giúp Viện trưởng quản lý về tài chính, tài sản theo đúng luật tài chính, tài sản theo đúng Luật tài chính và các quy định về Tài chính – Kế toán hiện hành. Tham mưu cho Viện về giải pháp sử dụng vốn kinh phí hiệu qủa nhất, các hoạt động của Viện. Giúp lãnh đạo Viện quản lý vật tư, trang thiết bị và vốn hoạt động của Viện, đông thời giúp quản lý về vốn xây dựng cơ quan, giám sát xây dựng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư.
Nhiệm vụ
a. Giúp lãnh đạo Viện quản lý toàn bộ tiền vốn và tài sản, vật tư trang thiết bị của Viện.
b. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về thu, chi cân đối thu, chi các nguồn kinh phí.
c. Thực hiện thu, chi và hướng dẫn thu, chi theo đúng quy định của Nhà nước.
d. Thực hiện thanh quyết toán, đúng chế độ, chính sách, sổ sách, chứng từ và mọi quy định về tài chính kế toán.
e. Quản  lý và sử dụng tài sản theo đúng pháp luật hiện hành.

Lãnh đạo phòng: CN. Ngô Việt Triều, Kế toán trưởng, Phụ trách phòng

Liên hệ: Phòng Tài chính - Kế toán, Viện Bảo vệ thực vật; Phường Đức Thắng- Bắc Từ Liêm- Hà Nội;

              ĐT: 024 38384515; Fax: 024 38363 563
              E-mail: taivu-bvtv@yahoo.com

Các thông tin khác :