Phòng Tổ chức Hành chính
Ngày đăng : 07/07/2017

Chức năng:

Giúp Viện quản lý lĩnh vực tổ chức, hành chính của cơ quan nghiên cứu Khoa học nông nghiệp, xây dựng chiến lược phát triển nguồn lực. Là đơn vị tư vấn về nội dung phát triển các hoạt động của tổ chức chính quyền toàn thể, nội trú và phổ biến thực hiện các chủ trương đương lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ chủ quản và cơ quan liên quan, giúp cho Viện phát triển toàn diện, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ và chính trị cấp trên giao cho.
Nhiệm vụ
a. Giúp lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch nhân sự, tổ chức bộ máy, đào tạo cán bộ ngắn hạn và dài hạn phục vụ cho nghiên cứu và triển khai tiến bộ Khoa học công nghệ.
b. Quản lý cán bộ, thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, xây dựng nội quy, quy chế điều lệ mọi hoạt động của Viện đúng quy luật quy định.
c. Thực hiện chế độ báo cáo, giám sát, kiểm tra, tổ chức phục vụ cho mọi hoạt động ngày càng phát triển.
d. Hỗ trợ các công việc thanh tra, tiếp công nhân viên chức, quản lý khu nội trú cho các hoạt động xã hội,...vv
đ. Thực hiện mọi công việc thuộc hành chính quản trị – phục vụ mọi hoạt động của Viện.
f. Quản lý nhân lực, vật tư, vật tư thiết bị chung theo pháp luật hiện hành.
h. Thực hiện mọi nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể. 

Lãnh đạo phòng: Th.sỹ. Đặng Đức Quyết, Trưởng phòng.

                              CN Lê Thị Nga, Phó phòng

Liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Bảo vệ thực vật; Phường Đức Thắng- Bắc Từ Liêm- Hà Nội;

Điện thoại: 024 38385578; Fax: 024 38363 563

Các thông tin khác :