Tạp chí BVTV số 1 năm 2020

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1

Hiệu quả phòng trừ sâu khoang của chế phẩm NPV phát triển từ tế bào nhân nuôi

Efficacy of NPV Produced by Insect Cultured - Cell Infection for Controlling Insect Pest of Spodoptera litura

Tải về

2

Ảnh hưởng của Vi nhũ Chitosan - Dầu Neem đến sâu khoang hại rau (Spodoptera litura) trong phòng thí nghiệm

Effect of Chitosan-Neem Oil Microemulsion on Cutworm Larvae (Spodoptera litura) in Laboratory

Tải về

3

Nấm Colletotrichum acutatum gây bệnh thán thư trên cây sâm Ngọc linh tại tỉnh Kon Tum

Identification of Colletotrichum acutatum Causing Anthracnose Disease on Vietnamese Ginseng (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) in Kon Tum Province

Tải về

4

Kết quả chuyển Gen Xa7 kháng bệnh bạc lá vào giống lúa TBR225

Introgression of Xa7 for Bacterial Blight Resistance to Conventional Rice Variety TBR225

Tải về

5

Bệnh phấn trắng (Podosphaera leucotricha) hại quả táo ta và hiệu lực phòng trừ bệnh của một số loại thuốc hóa học tại tỉnh Ninh Thuận

Powdery Mildew (Podosphaera leucotricha)on Ber Fruit and Disease Prevention Effect of Some Fungicides in Ninh Thuan Province

Tải về

6

Sự gây hại của tuyến trùng sần rễ Meloidogyne spp. trên cây cải bắp và hiệu quả quản lý tuyến trùng sần rễ Meloidogyne spp. bằng thuốc Velum Prime 400SC (Fluopyram 400g/l) tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam

Damage of The Roots Meloidogyne spp. on Cabbage and Efficacy of Velum Prime 400SC (Fluopyram 400g/l) on Meloidogyne spp. in Some Northern Provinces of Viet Nam

Tải về

7

Diễn biến mật độ và một số yếu tố ảnh hưởng đế sự gia tăng quần thế sâu đục thân mía bố vạch đầu nâu (Chilo tumidicostalis Hampson) tại Tây Ninh năm 2017 - 2018

Density Fluctuations and Some Factors Influenced on Dynamic Population of Stem Borer Pest of Sugarcane Chilo tumidicostalis (Hampson) in Tay Ninh Province in 2017-2018

Tải về

8

Lần đầu ghi nhận loài rầy hại lá cây Xoài ở Việt Nam Calophya mangiferae Burckhardt & Basset (Hemiptera: Psyllidae)

Tải về