Tạp chí Bảo vệ thực vật số 5 năm 2017

Tải về

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1

Hiệu quả của chế phẩm Lecanicillium lecanii trong phòng trừ rệp sáp bột hồng (Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây sắn

Tải về

2

Đánh giá mức độ nhiễm một số sâu hại chính trên các giống ngô gieo trồng tại đất đồi dốc huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, vụ Xuân năm 2017

Tải về

3

Khả năng chịu hạn, sâu bệnh và năng suất của một số giống lúa trên đồng ruộng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về

4

Đặc điểm hình thái hai loài thuộc giống Cryptolestes (Coleoptera: Cucujidae) hại kho vùng Hà Nội

Tải về

5

Nghiên cứu tính kháng thuốc Pymetrozine trên Rầy Nâu (Nilaparvata lugens Stål) tại tỉnh Tiền Giang

Tải về

6

Một số dẫn liệu sinh học về mọt răng cưa Oryzaephilus surinamensis       L. Coleoptera:  silvanidae)

Tải về

7

Nghiên cứu ảnh hưởng của virus PVY (Potato virus Y) đến sinh trưởng phát triển, năng suất và thành phần hóa học của cây thuốc lá ở phía Bắc Việt Nam

Tải về

8

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến phát triển cá thể của sâu keo da láng Spodoptera exigua (Hubner) (Lep.: Noctuidae) trong phòng thí nghiệm

Tải về

 

TỔNG HỢP

 

9

Một số đặc điểm sinh học của bọ vòi voi hại cây điều tại Lâm Đồng

Tải về

10

Một số trao đổi về hiện trạng bệnh Virus Lúa Lùn Sọc Đen Phương Nam

Tải về