THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI HỘI ĐỒNG THI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019 ( VÒNG1)
Ngày đăng : 28/10/2019

VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

 Số: 263/TB-HĐTTVC    

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

     

THÔNG BÁO
Về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức
tại Hội đồng thi viện Bảo vệ thực vật năm 2019 (vòng 1)

      Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-KHNN-TCHC ngày 10/9/2019 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019 của Viện Bảo vệ thực vật; Căn cứ Biên bản họp ngày 26/10/2019 về kết quả xét duyệt hồ sơ thi tuyển viên chức. Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Bảo vệ thực vật năm 2019 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 đến nghe phổ biến lịch thi, ôn tập, và nội quy, quy chế thi, thời gian thi. Cụ thể như sau:
I. Danh sách thí sinh dự thi viên chức vòng 1
    1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi viên chức tại Hội đồng thi Viện Bảo vệ thực vật được thông báo công khai trên Website của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Bảo vệ thực vật kể từ ngày 28/10/2019.
    2. Thí sinh có trách nhiệm đối chiếu danh sách về họ, tên, ngày tháng năm sinh, vị trí đăng ký dự tuyển, đơn vị đăng ký dự tuyển, chế độ ưu tiên, … nếu có sai sót, nhầm lẫn hoặc cần chỉnh sửa, bổ sung thì đề nghị Hội đồng thi tuyển viên chức điều chỉnh.
    3. Thí sinh có trách nhiệm xem lịch thi, thời gian thi, địa điểm tổ chức thi và khi đến dự thi phải mang theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có gián ảnh)
II. Tổ chức kỳ thi tuyển viên chức vòng 1
    1. Phổ biến ôn tập: Từ 8h30 ngày 31/10/2019 (Thứ năm)
    2. Phổ biến nội quy, quy chế thi: 8h30 ngày 07/11/2019 (Thứ 5)
    3. Thi tuyển vòng 1: Ngày 08/11/2019 (Thứ sáu)
             - Từ 8h00-9h00: Khai mạc kỳ thi
             - Từ 9h30-10h30: Thi môn Kiến thức chung
             - Từ 14h00-14h30: Thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
             - Từ 15h00-15h30: Thi môn Tin học
III. Địa điểm thi tuyển: Hội trường tầng 1, và Phòng Hội thảo tầng 2, nhà cũ Viện Bảo vệ thực vật-Phố viên, Phường Đức Thắng-Quận Bắc Từ Liêm-TP.Hà Nội.
IV. Thời gian nhận giấy báo dự thi: Thí sinh nhận Giấy báo dự thi trực tiếp tại Văn phòng Viện Bảo vệ thực vật Nội- Phố viên, Phường Đức Thắng-Quận Bắc Từ Liêm-TP.Hà Nội từ ngày 31/10/2019 đến hết ngày 04/11/2019.
Lưu ý:
     - Thí sinh tập trung tại Phòng thi trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi (mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu với Phiếu báo dự thi khi làm thủ tục vào phòng thi).
     - Đề nghị thí sinh kiểm tra thông tin trên Giấy báo dự thi, nếu có sai sót, vui lòng liên hệ điều chỉnh tại Văn phòng Viện Bảo vệ thực vật trước ngày 04/11/2019. Sau thời gian này, Văn phòng không tiếp nhận bất cứ đề nghị điều chỉnh thông tin có liên quan.
      Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Bảo vệ thực vật thông báo đến các thí sinh và cơ quan, đơn vị được biết./.

Nơi nhận:

TM/HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

CHỦ TỊCH

- Viện KHNN Việt Nam (để b/c)

- Hội đồng TTVC năm 2019

- Ban giám sát kỳ thi

- Các thí sinh (để thực hiện)

- Lưu: VT, VPV

 

( Đã ký) 

      

Nguyễn Văn Liêm

Các thông tin khác :
· QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 TẠI HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· THỨ TRƯỞNG LÊ QUỐC DOANH VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC LÀM VIỆC TẠI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
· QUYÉT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÍ SINH ĐỦ DIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
· MẪU ĐƠN XIN PHÚC KHẢO
· NGÀI HÚT QUẢ HẠI CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI Ở HÒA BÌNH NĂM 2019
· THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC 2019
· HỘI THẢO: DỰ BÁO VÀ QUẢN LÝ CÔN TRÙNG NGOẠI LAI GÂY HẠI
· HƠN 100 HỌC BỔNG TIẾN SĨ TOÀN PHẦN TẠI ĐÀI LOAN
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới