Trung tâm nghiên cứu bảo vệ thực vật Nam bộ
Ngày đăng : 13/02/2017

Thông tin chung

Chức năng.

- Trung tâm nghiên cứu Bảo vệ thực vật phía Nam là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Bảo vệ thực vật, có choc năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về dịch hại, cỏ dại, sinh vật có ích, trên cây trồng nông lâm nghiệp; các đối tượng kiểm dịch; thuốc Bảo vệ thực vật, tham gia khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

Nhiệm vụ.

+ Xây dựng chương trình dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dài hạn, ngắn hạn và hàng năm trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật phục vụ phát triển kinh tế và xã hội của các tỉnh phía Nam.

+ Nghiên cứu sự phát sinh, phát triển của sâu, bệnh, cỏ dại hại cây trồng nông, lâm nghiệp và giải pháp phòng trừ.+ Nghiên cứu các biện pháp sử dụng hoá học, sinh học trong phòng trừ dịch hại, hiệu quả và dư lượng, xây dựng những mô hình tổng hợp phòng trừ dịch hại.

+ Nghiên cứu đối tượng kiểm dịch thực vật thực vật ở các tỉnh phía Nam.

+ Tham gia nghiên cứu tuyển chọn giống chống chịu sâu bệnh, năng suất cao, phẩm chất tốt phục vụ  cho sản xuất.

+ Hợp tác, liên doanh, liên kết với các cơ quan trong nước và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

+ Dịch vụ khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến lâm trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật .

+ Quản lý sử dụng có hiệu quả, nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Năng lực khoa học:  Đơn vị thành lập mới từ năm 2009,

                                    Nguồn nhân lực: 1 thạc sỹ; 5 kỹ sư.

Cơ cấu tổ chức:

           Lãnh đạo Trung tâm:  Giám đốc:  Nguyễn Thị Hiền

           Các nhóm công tác trực thuộc:

                - Tổ Tổng hợp

                - Tổ nghiên cứu khoa học.    

                          + Nhóm nghiên cứu sâu bệnh hại cây lương thực.   

                          + Nhóm nghiên cứu sâu bệnh hại cây công nghiệp.  

                          + Nhóm nghiên cứu sâu bệnh hại cây ăn quả.   

                         + Tổ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực.

Hình thức hoạt động.

           - Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ choc sự nghiệp khoa học công lập theo phân cấp của Viện Bảo vệ thực vật

          - Trung tâm có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc và Ngân hàng theo qui định hiện hành của nhà nước


 Điện thoại: 072.3570 290

E-mail: hienpprc@gmail.com

Trụ sở chính:  Xã Mỹ Phú- Huyện Thủ Thừa - Tỉnh Long An


Các thông tin khác :