BAN GIÁM ĐỐC


 1. Viện trưởng: TS.NCVCC. Nguyễn Văn Liêm

 - Phụ trách chung.

 - Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng lương.

 - Chủ tịch  Hội đồng biên tập Tạp chí Bảo vệ thực vật.

 - Trực tiếp lãnh đạo công tác: Tổ chức, cán bộ, Tài  chính.

 - Công tác triển khai Nghiên cứu khoa học – công nghệ ở các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên.

 - Phụ trách Hội cựu chiến binh của Viện.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phân công.

 


 2. Phó Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Trịnh Xuân Hoạt

 - Phụ trách công tác Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

 - Chủ trì nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng;

 - Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Bộ môn Chẩn đoán giám định Dịch hại và Thiên địch.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

 

 


 3.  Phó Viện trưởng: TS.NCVC. Hà Minh Thanh

 - Phụ trách công tác Nội chính, công tác Công đoàn, xây dựng cơ bản;

 -  Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Văn phòng viện, Bộ môn Bệnh cây - Miến dịch thực vật, Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ thực vật Nam Bộ.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

 

 


 4.  Phó Viện trưởng: TS.NCVC. Nguyễn Thị Bích Ngọc

 - Phụ trách công tác Khuyến nông, Hội Nữ tri thức Viện Bảo vệ thực vật, Đoàn thanh niên và Nữ công.

 - Công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật  vào sản xuất trên phạm vi toàn quốc.

 -  Chỉ đạo hoạt động của đơn vị: Trung tâm Đấu tranh Sinh học.

 - Công tác phát triển các chế phẩm, sản phẩm bảo vệ thực vật, giống chống chịu sâu bệnh.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.