BAN GIÁM ĐỐC

1. Viện trưởng: TS.NCVCC. Nguyễn Văn Liêm

- Phụ trách chung, kiểm trưởng Bộ môn Thuốc, cỏ dại và môi trường; Hội cựu chiến binh của Viện;

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng lương;

- Chủ tịch  Hội đồng biên tập Tạp chí Bảo vệ thực vật;

- Trực tiếp lãnh đạo công tác: Tổ chức, cán bộ, Tài  chính;

- Công tác triển khai Nghiên cứu khoa học – công nghệ ở các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phân công.

 

2. Phó Viện trưởng: PGS.TS.NCVCC. Trịnh Xuân Hoạt

- Phụ trách công tác Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

- Chủ trì nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng;

- Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Bộ môn Chẩn đoán giám định Dịch hại và Thiên địch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

 

 

3.  Phó Viện trưởng: TS.NCVC. Hà Minh Thanh

- Phụ trách công tác Nội chính, công tác Công đoàn, xây dựng cơ bản;

-  Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Văn phòng viện, Bộ môn Bệnh cây - Miến dịch thực vật, Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ thực vật Nam Bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

 

 

4.  Phó Viện trưởng: TS.NCVC. Nguyễn Thị Bích Ngọc

- Phụ trách công tác Khuyến nông, Hội Nữ tri thức Viện Bảo vệ thực vật, Đoàn thanh niên và Nữ công.

- Công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật  vào sản xuất trên phạm vi toàn quốc.

-  Chỉ đạo hoạt động của đơn vị: Trung tâm Đấu tranh Sinh học.

- Công tác phát triển các chế phẩm, sản phẩm bảo vệ thực vật, giống chống chịu sâu bệnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.