Là một đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Bảo vệ thực vật có chức năng nghiên cứu và phát triển các loại thuốc BVTV thân thiện với môi trường; Nghiên cứu sử dụng thuốc BVTV hiệu quả, an toàn với nông sản và môi trường; Nghiên cứu cỏ dại và biện pháp phòng trừ; Đào tạo, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong và ngoài nước về thuốc BVTV, Cỏ dại và Môi trường....

Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng côn trùng, nhện hại cây trồng nông lâm nghiệp; các giải pháp phòng chống dịch hại tổng hợp; đào tạo, huấn luyện, chuyển giao KTCN và hợp tác trong và ngoài nước về các lĩnh vực liên quan....

Chức năng: Nghiên cứu tác nhân gây bệnh cây trồng, nghiên cứu các biện pháp phòng trừ bệnh hại có hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và an toàn với môi trường. Đào tạo và hợp tác nghiên cứu triển khai với các cơ quan trong và ngoài nước....

Nghiên cứu phát triển các chế phẩm và biện pháp sinh học để phòng chống dịch hại cây trồng nông, lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học....

Chức năng: Bộ môn Chẩn đoán Giám định Dịch hại và Thiên địch là một đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Bảo vệ thực vật, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nghiên cứu chẩn đoán giám định sinh vật gây hại cây trồng, thiên địch của chúng....

Rung tâm nghiên cứu Bảo vệ thực vật phía Nam là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Bảo vệ thực vật...

01