Cơ sở dữ liệu nguồn gen 2023
Ngày đăng : 05/03/2024

Nguồn gen vi sinh vật (VSV) có vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển công nghệ sinh học. Nguồn gen VSV là nguồn cung cấp vật liệu duy nhất và cần thiết cho các chương trình nghiên cứu công nghệ sinh học, phân bón vi sinh, tạo chế phẩm/vắcxin phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, làm vật liệu phục vụ nghiên cứu cơ bản phòng trừ dịch hại.

Để xem chi tiết danh mục nguồn gen vi sinh vật có ích truy cập tại đây

Các thông tin khác :