Danh sách các nguồn gen VSV năm 2021...

  Để xem chi tiết "Danh mục nguồn gen vi sinh vật gây bệnh năm 2019". Xin mời truy cập Tại đây...

DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT CÓ ÍCH....

DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT GÂY BỆNH...

01