Đề xuất đặt hàng danh mục nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Ngày đăng : 14/04/2021

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân một số nội định hướng để làm căn cứ đăng ký đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022, cụ thể như sau:

1. Các căn cứ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN

- Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn”;

- Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021;

- Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án khung: các nhiệm vụ KH&CN bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025;

- Căn cứ vào mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thành phố, các sở, ban, ngành trong tỉnh.

2. Yêu cầu đối nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh

 Phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung và yêu cầu riêng cho từng loại, cụ thể như sau:

a) Yêu cầu chung: Có tính cấp thiết hoặc tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong phạm vi tỉnh; góp phần giải quyết những yêu cầu cấp thiết của tỉnh về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và phát triển khoa học và công nghệ; Không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đã và đang thực hiện.

b) Yêu cầu riêng đối với đề tài:

- Đề tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ và kỹ thuật (sau đây gọi là đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ) phải đáp ứng các yêu cầu sau: Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học công nghệ dự kiến: có triển vọng lớn tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả nhưng chưa được nghiên cứu, ứng dụng ở địa phương; được hoàn thành ở dạng mẫu và sẵn sàng chuyển sang giai đoạn sản xuất thử nghiệm; có khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc bằng bảo hộ giống cây trồng; Có phương án khả thi để phát triển công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm.

- Đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: kết quả đảm bảo tạo ra được luận cứ khoa học, giải pháp kịp thời cho việc giải quyết vấn đề thực tiễn trong hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Nhà nước.

- Đối với đề tài trong các lĩnh vực khác: sản phẩm khoa học và công nghệ đảm bảo tính mới, tính tiên tiến so với các kết quả đã được tạo ra tại địa phương, trong nước hoặc quốc tế, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội.

c) Yêu cầu riêng đối với dự án: Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ có khả năng ứng dụng hoặc có xuất xứ từ kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đã được hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng hoặc là kết quả khai thác sáng chế hoặc giải pháp hữu ích; Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến đảm bảo tính ổn định ở quy mô sản xuất loạt nhỏ và có tính khả thi trong ứng dụng hoặc phát triển sản phẩm ở quy mô sản xuất hàng loạt; Có khả năng huy động được nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân có nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện.”

d) Đối với dự án khoa học và công nghệ: phải giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp dự án đầu tư sản xuất sản phẩm trọng điểm, chủ lực, ưu tiên, mũi nhọn của ngành và địa phương hoặc để tạo ra sản phẩm phải có tính năng, chất lượng, giá cạnh tranh so với sản phẩm cùng loại sản xuất trong tỉnh, trong nước hoặc nhập khẩu; Kết quả tạo ra đảm bảo được áp dụng và nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư sản xuất; có khả năng lan tỏa hoặc có ý nghĩa tác động lâu dài tới sự phát triển khoa học và công nghệ của ngành, lĩnh vực; Có phương án huy động các nguồn tài chính ngoài ngân sách

3. Định hướng cho việc đăng ký, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

3.1. Lĩnh vực nông nghiệp; Y dược

- Tập trung nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu và chế biến các ngành hàng tham gia trục sản phẩm quốc gia (gỗ, dược liệu), ưu tiên các nhiệm vụ nâng cao chất lượng rừng; thâm canh, chăm sóc, tăng sản lượng gỗ; phát triển vùng nguyên liệu dược liệu gắn với chuỗi giá trị.

- Nghiên cứu, phát triển chuỗi giá trị các cây ăn quả đặc sản của tỉnh theo hướng bền vững và có giá trị gia tăng; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế biến, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các sản phẩm trong danh mục của Đề án OCOP.

- Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây trồng, vật nuôi bản địa có giá trị kinh tế cao; lựa chọn nhân rộng các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất chất lượng phù hợp với các vùng sinh thái, đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, phòng bệnh và điều trị một số loại bệnh mới phát sinh, bệnh do yếu tố môi trường… đối với cây trồng và vật nuôi.

- Nghiên cứu, sưu tầm, thử nghiệm và áp dụng rộng rãi các bài thuốc cổ truyền chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; nghiên cứu và phát triển các phương pháp kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền trong phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị bệnh.

- Nghiên cứu ứng dụng mô hình và đề xuất các giải pháp về tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về y tế như: quản lý dược phẩm, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; các biện pháp chủ động giám sát ô nhiễm thực phẩm…

3.2. Lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật

- Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế.

- Xác lập, khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu khoa học; hỗ trợ tạo lập, khai thác, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đặc thù của địa phương.

- Hỗ trợ, đầu tư cho các doanh nghiệp triển khai các dự án KH&CN để cải tiến công nghệ, ứng dụng công nghệ mới, tạo sản phẩm mới hoặc nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, mở rộng thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong thời đại công nghệ 4.0.

3.3. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn:

- Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Nghiên cứu bảo tồn và khai thác hợp lý các di tích lịch sử - văn hóa, làng nghề, lễ hội phục vụ du lịch.

- Nghiên cứu các giải pháp nhằm khai thác các giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và giữ gìn vệ sinh môi trường để phát triển du lịch bền vững.

- Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc của tỉnh.

4. Trình tự, tiến độ và hồ sơ xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ

4.1. Trình tự:

- Đối với các nhiệm vụ KH&CN đặt hàng của các đơn vị thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh phải được thông qua Hội đồng khoa học và công nghệ cùng cấp.

- Đối với các tổ chức, cá nhân là đơn vị ngoài tỉnh trước khi đề xuất nhiệm vụ KH&CN, cần khảo sát nhu cầu thực tế của ngành, địa phương trong tỉnh để đảm bảo tính khả thi khi triển khai nhiệm vụ.

4.2. Tiến độ

Chậm nhất ngày 30 tháng 4 năm 2021 (tính theo dấu bưu điện) các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, các tổ chức khoa học và công nghệ, các đơn vị đào tạo và doanh nghiệp đăng ký nhiệm vụ KH&CN theo đúng mẫu phiếu đề xuất (mẫu 01 kèm theo Công văn).

4.3. Hồ sơ đăng ký đề xuất đặt hàng danh mục nhiệm vụ

a) Đối với các tổ chức, cá nhân trong tỉnh: Công văn của các tổ chức, cá nhân kèm theo phiếu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Biên bản họp hội đồng KH&CN cấp huyện, thành phố, cấp ngành; Ý kiến tư vấn chuyên gia đối với đề xuất đề xuất đặt hàng (nếu có).

c) Đối với các tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh: Phiếu đề xuất nhiệm vụ phải có văn bản thống nhất của Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh liên quan đến lĩnh vực đăng ký, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ xin ý kiến các sở, ngành liên quan để xem xét đặt hàng thực hiện và thông báo với tổ chức, cá nhân đã gửi đề xuất.

c) Hồ sơ đăng ký đề xuất đặt hàng gửi về: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Số 3, Đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn”.

Đối với nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình Nông thôn miền núi, cấp quốc gia thực hiện từ năm 2022, Sở KH&CN sẽ ban hành văn bản hướng dẫn sau khi có kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các tổ
chức, cá nhân căn cứ nội dung trên tham gia đăng ký đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022./.

Thông tin chi tiết các văn bản và biểu mẫu liên quan được đăng tải trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ  Bắc Kạn: http://www.khcnbackan.gov.vn (mục Thông báo) hoặc liên hệ với phòng Quản lý Khoa học, số điện thoại: 0209 3870336.


Tệp đính kèm

CV-DXuat-dat-hang-NV-2022.pdf

Các thông tin khác :
· 9 Nhiệm vụ trọng tâm ngành nông nghiệp năm 2023
· Kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác ACIAR–Việt Nam
· CHUYÊN GIA NGA SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· ACIAR in Vietnam Strategy 2017–2027
· Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư
· HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022 – VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· WORKSHOP ON MANAGEMENT OF BACTERIAL DISEASES IN BANANA
· TUYỂN CHỌN CHUYÊN GIA KỸ THUẬT VÀ PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG TIẾNG TÂY BAN NHA LÀM VIỆC TẠI CUBA NĂM 2023
· ASEAN GUIDELINES FOR AGROFORESTRY DEVELOPMENT ASEAN SENIOR OFFICIALS ON FORESTRY 2018
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật