Viện Bảo vệ thực vật được thành lập theo điểm"c" Khoản "1" Điều 2 của Quyết định số: 220/QĐ-TTg ngày 09/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam...

Viện Bảo vệ thực vật, tiền thân là Ban Bảo vệ thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam...

01