Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
Ngày đăng : 14/01/2014

Từ năm 2010 đến nay, nhóm nghiên cứu nấm ký sinh côn trùng  - Viện Bảo vệ thực vật đã tiến hành điều tra, thu thập và phân lập được một số loài nấm ký sinh tự nhiên trên sâu hại tại các tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên. Trên ve sầu hại cà phê ở Đắk Lắk đã xác định được nấm Paecilomyces cicadae (Miquel) Samson ký sinh trên sâu non và nấm Nomuraea cylindrospora (Tzean, Hsieh) Chen ký sinh trên trưởng thành.

Tại vùng Hà Nội và phụ cận đã thu thập và xác định được 2 loài mới là nấm Lecanicillium lecanii (Zimmermann) Zare et W. Gams ký sinh trên rệp muội hại xu hào và nấm Paecilomyces sp. ký sinh trên rầy nâu hại lúa.

Kết quả đánh giá bước đầu cho thấy nấm Paecilomyces sp. đạt hiệu quả phòng trừ rầy nâu từ 75- 80% trong điều kiện nhà lưới. Nấm Paecilomyces cicadae  có hiệu quả phòng trừ ve sầu hại cà phê đạt từ 50 - 60% trên đồng ruộng tại Đắk Lắk. Bốn loài nấm Paecilomyces cicadae Samson, Nomuraeacylindrospora Chen, Lecanicillium lecanii Zare và Paecilomyces sp. lần đầu tiên phát hiện, xác định được ở Việt Nam. Những loài nấm này là nguồn giống vi sinh vật quý để sản xuất chế phẩm sinh học trong phòng trừ sâu hại cây trồng nông nghiệp, theo hướng an toàn với môi trường và bảo vệ sức khoẻ con người.

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa về triệu chứng ký sinh và khuẩn lạc nấm được nuôi cấy trên môi trường đặc hiệu. 


    Nấm "Paecilomyces" cicadae 

 Samson nuôi cấy trên môi trường PDA


Nấm Lecanicillium lecanii Zare

 nuôi cấy trên môi trường PDA


 

Khuẩn lạc nấm "Paecilomyces sp"

nuôi cấy trên môi trường  PDA


 Nhóm nghiên cứu nấm kí sinh côn trùng - Trung tâm đấu tranh sinh học, Viện BVTV
 

        


                                                         

                               


         

                                        

         

Các thông tin khác :