Hội đồng Khoa học và Công nghệ Viện BVTV
 
STT Họ và tên Chức vụ chính quyền
1 TS. Nguyễn Văn Liêm Viện trưởng 
2 PGS. TS. Trịnh Xuân Hoạt Phó viện trưởng
3 TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Phó viện trưởng
4 TS. Hà Minh Thanh Phó viện trưởng
5 TS. Nguyễn Huy Chung Trưởng bộ môn Bệnh cây - Miễn dịch thực vật
6 TS. Lại Tiến Dũng Giám đốc trung tâm đấu tranh sinh học
7 TS. Đào Thị Hằng Phó Trưởng bộ môn Côn trùng và Tuyến trùng 
8 TS. Nguyễn Thị Thanh Hiền Phó Trưởng bộ môn Côn trùng và Tuyến trùng 
9 TS. Đào Bách Khoa Trưởng bộ môn Thuốc, Cỏ dại và Môi trường
10 TS. Lê Mai Nhất Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế 
11 TS. Lê Xuân Vị Trưởng bộ môn Chẩn đoán giám định Dịch hại và Thiên địch