Hội đồng Khoa học và Công nghệ Viện BVTV

STT

Họ và tên

Chức vụ chính quyền

Chức danh trong HĐKH

1

Nguyễn Văn Liêm

Viện trưởng

 

Chủ tịch HĐ

2

Trịnh Xuân Hoạt

Phó viện trưởng

 

Phó chủ tịch HĐ

3

Lê Mai Nhất

Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

 

Thư ký HĐ

4

Hà Minh Thanh

Phó viện trưởng

 

Ủy viên 

5

Phạm Văn Nhạ

Giám đốc Trung tâm Đấu tranh sinh học

 

Ủy viên

6

Nguyễn Huy Chung

Phó Trưởng bộ môn Bệnh cây - Miễn dịch thực vật - Phụ trách bộ môn

 

Ủy viên 

7

Đào Bách Khoa

Phó Trưởng bộ môn Thuốc, Cỏ dại và Môi trường

 

Ủy viên 

8

Đào Thị Hằng

Phó Trưởng bộ môn Côn trùng- Tuyến trùng

 

 Ủy viên

9

Nguyễn Thị Thủy

Trưởng bộ môn Côn trùng - Tuyến trùng

 

 Ủy viên

10

Lê Xuân Vị

Trưởng bộ môn Chẩn đoán giám định Dịch hại và Thiên địch

 

 Ủy viên

11

Lại Tiến Dũng

Phó Trưởng bộ môn Thuốc, Cỏ dại và Môi trường

 Ủy viên