Tạp chí BVTV số 2 năm 2022

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1

Đa dạng thành phần loài Collembola trong hệ sinh thái nông lâm nghiệp khu bảo tồn thiên nhiên Chạm Chu, Tuyên Quang Diversity of Species Composition of Collembola in The Agro-Forestry Ecosystem in Cham Chu Natural Reserve, Tuyen Quang Nguyễn Thị Thu Anh, Nguyễn Văn Liêm

Tải về

2

Ảnh hưởng của cây ký chủ nhiễm virus đến đặc điểm sinh học của bọ phấn trắng Bemisia tabaci (Aleyrodidae: Homoptera) Effects of Virus-Infected Host Plant on The Biological Characteristics of Whitefly Bemisia tabaci (Aleyrodidae: Homoptera) Nguyễn Thị Minh Thi, Nguyễn Tuấn Đạt, Trần Văn Chiến, Lê Khắc Hoàng, Trần Thị Hoàng Đông

Tải về

3

Diễn biến mật độ bọ nhảy sọc cong Phyllotreta striolata (Fabricius) (Col.: Chrysomelidae) trên rau họ hoa thập tự ở vùng Hà Nội năm 2021 Seasonal Fluctuation of Striped Flea Beetle Phyllotreta striolata (Fabricius) (Col.: Chrysomelidae) on Cruciferous Vegetables in Ha Noi in 2021 Huỳnh Tấn Đạt, Nguyễn Đức Việt, Phạm Văn Lầm, Đào Thị Hằng, Lê Ngọc Hoàng, Phùng Sinh Hoạt

Tải về

4

Đặc điểm hình thái, thời gian phát triển và mức độ gây hại lạc nhân của mọt thòi đuôi Carpophilus dimidiatus Fabricius (Coleoptera: Nitidulidae) Morphological, Development Period and Damages on Peanut of Carpophilus dimidiatus Fabricius (Coleoptera: Nitidulidae) Hồ Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Bích An và Trần Văn Tuyên

Tải về

5

Sự đa dạng di truyền của nấm Colletotrichum spp. gây bệnh thán thư hại cây hồ tiêu ở đồng bằng sông Cửu Long Genetic Diversity of Colletotrichum spp. Causing Anthracnose Disease on Pepper in The Mekong Delta Đoàn Thị Hồng Thủy, Lê Hồng Nhiều và Lê Minh Tường

Tải về

6

Hiệu quả của chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis var. aizawai trong phòng trừ sâu keo mùa thu Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) gây hại bắp (Zea mays) ở điều kiện phòng thí nghiệm Efficacy of Bacillus thuringiensis var. aizawai for Controlling of Fall Armyworm, Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) Hamful on Maize (Zea mays) under Laboratory Conditions Trịnh Thị Xuân, Lê T. Ngọc Xuân, Tạ Thanh Nhân, Trần Thị Kim Duyên, Lâm T. Xuân Mai và Văng T. Tuyết Loan

Tải về

7

Mức độ nhiễm sâu, bệnh hại và khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi của một số giống ngô nếp tím (Zea mays L. var ceratina) thu thập tại Huyện Sông Mã, Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La trong điều kiện đồng ruộng. Insect Pests and Diseases Infection Level of Some Purple Corn Accessions (zea mays L. var ceratina) Collected in Song Ma and Sop Cop District, Son La Province Hoàng Văn Thảnh, Nguyễn Đức Thuận, Ngô Hoàng Long, Bun Phenh, Lương Hữu Hùng

Tải về

8

Nghiên cứu khả năng ức chế nấm Rhizoctonia solani của một số phân đoạn cao thanh hao hoa vàng và khổ sâm trong phòng thí nghiệm Growth Inhibition of Artermisia annua and Croton tonkinensis Extracts Against The Pathogenic Fungus Rhizoctonia solani Chu Thị Mỹ, Đặng Thị Hà, Đỗ Thị Thùy Linh, Đỗ Quang Thái, Hoàng Thành Dương, Trần Hữu Khánh Tân, Trần Đại Hải, Lê Thị Thu, Cù Thị Hằng, Trần Văn Lộc & Phan Thúy Hiền

Tải về