ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TUYẾN TRÙNG KÝ SINH CÔN TRÙNG Heterorhabditis indica TRONG PHÒNG CHỐNG BỌ NHẢY HẠI RAU THẬP TỰ

Kết quả nghiên cứu khoa học đề tài "ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TUYẾN TRÙNG KÝ SINH CÔN TRÙNG Heterorhabditis indica TRONG PHÒNG CHỐNG BỌ NHẢY HẠI RAU THẬP TỰ" (Efficacy of Entomopathogenic Nematode, Heterorhabditis indica Against Striped Flea Beetle on Cruciferous Vegetables in Viet Nam) đăng trên tạp chí BVTV số 4 năm 2021. Để xem chi tiết truy cập tại đây