Tạp chí BVTV số 5 năm 2021

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1

Lê Đình Thao, Lê Thu Hiền, Nguyễn Văn Liêm, Thiều Thị  Thu Trang, Trần Tuấn Tú, Đoàn Thị Thanh, Nguyễn Hữu Hưng, Phạm Thế Trịnh - Một số nghiên cứu về bệnh chết ngược cành sầu riêng tại Tây Nguyên Studies on Dieback Disease of Durian in Central Highlands

Tải về

2

Phạm Thị Lương, Lê Thị Thanh Tâm, Lê Thị Phương Thảo, Hoàng Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Doãn Phương, Lê Mai Nhất, Đặng Cao Cường - Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy, ẩm độ đến sinh trưởng,  phát  triển của nấm Pyricularia oryzae Effective of Culture Media and Relative Humidity on Infection, Conidiation and Growth of Pyricularia oryzae

Tải về