Tạp chí BVTV số 6 năm 2021

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1

Trần Ngọc Đóa, Dương Thị Ngà, Đào Thị Hằng, Phạm Văn Lầm  và Trần Quyết  Tâm - Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự phát triển và khả năng sinh sản của sâu keo mùa thu Spodoptera frugiperda J.E. Smith (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) Effects of Temperature on The Development and Fecundity of Fall Armyworm Spodoptera frugiperda J.E. Smith (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)

Tải về

2

Quyền Ngọc Dung (Dịch từ Tiếng Anh) - Hiệu quả của một số thuốc trừ sâu tổng hợp và dịch chiết thảo mộc đối với sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) trên cây ngô The Efficacy of Selected Synthetic Insecticides and Botanicals Against Fall Armyworm, Spodoptera frugiperda, in Maize

Tải về

3

Ngô Quang Huy, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Thị Hằng, Phạm Hồng Hiển, Trần Văn Chiến - Phát hiện và giám định tác nhân gây bệnh thối củ hành bằng kỹ thuật PCR và phân tích gen 16SrDNA Detection and Identification of Causitive Agent Causing Bulb Rot Disease of Onion Based on PCR Technique and Analysis of 16SrDNA

Tải về

4

Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Thị Mai Lương, Bùi Thị Phúc, Lê Ngọc Hoàng, Lê Thị Xuyến, Hà Thị Kim Liên, Phạm Hồng Hiển, Đào Thị Hằng, Huỳnh Tấn Đạt - Liều lượng gây chết bán phần (LC50) và liều lượng gây chết tuyệt đối (LC99) của chủng tuyến trùng ký sinh côn trùng Steinernema đối với quần thể sâu keo mùa thu Spodoptera frugiperda (Smith) thu từ Nghệ An và Hà Nội The Median Lethal Concentration (LC50) and Absolute Lethal Concentration (LC99) of Steinernema, The Entomopathogenic Nematodes for The Fall Armyworm Spodoptera frugiperda (Smith) Populations Collected from Nghe An and Hanoi Provinces

Tải về