Tạp chí BVTV số 6 năm 2022

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1

Ảnh hưởng của sáu loại thức ăn đến một số đặc điểm sinh học của bọ xít
bắt mồi
Orius sp. (Hemiptera: Anthocoridae)

Effects of Six Different Diets on Biological Characteristics of Predatory Bug
Orius sp. (Hemiptera: Anthocoridae)
Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Văn Đại

Tải về

2

Thành phần loài bọ trĩ (Thysanoptera: Thripidae) trên một số cây rau ở Hà
Nội và vùng phụ cần năm 2020-2021

Thrips Species (Thysanoptera: Thripidae) Found on Some Vegetables in Hanoi
and Adjacent Provinces in 2020-2021
Đào Thị Hằng, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Đức Việt, Bùi Thị Phúc, Phùng Sinh
Hoạt, Lê Ngọc Hoàng, Nguyễn Văn Liêm, Trịnh Xuân Hoạt, Phạm Văn Lầm

Tải về

3

Thành phần loài rệp sáp giả (Hemiptera: Pseudococcidae) hại thanh long
tại Bình Thuận năm 2020 và 2021

Mealybug Species (Hemiptera: Pseudococcidae) on Dragon Fruit in Binh Thuan
in 2020 and 2021
Đào Thị Hằng, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Văn Sơn, Đỗ Văn Bảo, Mai Thị Thúy Kiều,
Lê Hữu Nhiệm, Nguyễn Trung Trãi, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phạm Hồng Hiển

Tải về

4

Tuyển chọn chất kích kháng có khả năng kích thích tính kháng chống lại
bệnh lùn xoắn lá trên cây lúa

Selecting Inducers with Ability to Induce Systemic Acquired Resistance Against
Rice Ragged Stunt Disease in Rice Plants
Ngô Thành Trí và Phạm Văn Kim

Tải về

5

Kết quả bước đầu xác định nấm gây bệnh đốm đen lá na ở thị xã Đông
Triều - Tỉnh Quảng Ninh

Initial Results of Identification for The Fungus that Causes Leaf Black Spot
Disease of Custard Apple in Dong Trieu Town, Quang Ninh Province
Nguyễn Đức Huy, Hà Giang, Hà Viết Cường, Trần Thị Như Hoa, Trần Nguyễn
Hà, Nguyễn Thị Lan Hương

Tải về

6

Ảnh hưởng của cây trồng xen đến tình hình sâu hại rau cải xanh
(Brassica juncea)

Effects of Intercropping on The Insect Pests of Indian Mustard (Brassica juncea)
Nguyễn Thị Giang, Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Xuân Phương,
Nguyễn Hoàng Lan Anh

Tải về

7

Tuyến trùng nốt sưng Meloidogyne sp. ký sinh rễ cây ổi (Psidium
guajava
) và một số biện pháp phòng trừ hiệu quả

Root Knot Nematode Meloidogyne sp. on Guava (Psidium guajava) and Some
Effective Strategies to Control
Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Hồng Tuyên, Nguyễn Thúy
Hạnh, Nguyễn Thị Thúy, Tạ Hoàng Anh

Tải về