Tạp chí BVTV số 6 năm 2021...

Tạp chí BVTV số 5 năm 2021...

Tạp chí BVTV số 3 năm 2021...

Tạp chí BVTV số 2 năm 2021...

Tạp chí BVTV số 1 năm 2021...

Tổng mục lục tạp chí bảo vệ thực vật năm 2021. 1. Nguyễn Huy Chung, Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Thị Tho, Lâm Thị Nhung, Lê Thị Phương Lan - Kết quả đánh giá nhân tạo khả năng chống chịu bệnh đạo ôn lá của một số giống lúa tẻ thuầnEvaluation of Leaf Blast Disease Resistance of Some Inbreed Rice Varieties...

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TUYẾN TRÙNG KÝ SINH CÔN TRÙNG Heterorhabditis indica TRONG PHÒNG CHỐNG BỌ NHẢY HẠI RAU THẬP TỰ Efficacy of Entomopathogenic Nematode, Heterorhabditis indica Against Striped Flea Beetle on Cruciferous Vegetables in Viet Nam...

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1 Hiệu quả phòng trừ sâu khoang của chế phẩm NPV phát triển từ tế bào nhân nuôi Efficacy of NPV Produced by Insect Cultured - Cell Infection for Controlling Insect Pest of Spodoptera litura Tải về 2 Ảnh hưởng của Vi nhũ Chitosan - Dầu Neem đến sâu khoang hại rau (Spodoptera litura) trong phòng thí nghiệm Effect of Chitosan-Neem Oil Microemulsion on Cutworm Larvae (Spodoptera litura) in Laboratory Tải về 3 Nấm Colletotrichum acutatum gây bệnh thán thư trên cây sâm Ngọc linh tại tỉnh Kon Tum Identification of ...