Tạp chí BVTV số 1 năm 2023...

Tạp chí BVTV số 1 năm 2023...

Tạp chí BVTV số 6 năm 2022...

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1 Một số đặc điểm sinh học và tập tính sinh sống của sâu đục thân hại cói(Bactra venosana Zeller) tại tỉnh Trà VinhSome Data on The Biology and Behaviours of Nutsedge Borer (Bactravenosana Zeller) in Tra Vinh ProvinceNguyễn Hồng Ửng Tải về 2 Thành phần loài rệp sáp giả (Hemiptera: Pseudococcidae) hại cây ăn quảcó múi tại Hòa Bình năm 2020 và 2021Mealybug Species (Hemiptera: Pseudococcidae) on Citrus in Hoa Binh in2020 & 2021Đào Thị Hằng, Bùi Thị Phúc, Phùng Sinh Hoạt, Lê Ngọc ...

Tạp chí BVTV số 5 năm 2022...

Tạp chí BVTV số 3 năm 2022...

Tạp chí BVTV số 2 năm 2022...

Tạp chí BVTV số 1 năm 2022...