The genetic basis and interaction of genes conferring resistance to Puccinia hordei in an ICARDA barley breeding line GID 5779743
Ngày đăng : 23/08/2022

Leaf rust of barley, caused by Puccinia hordei, is the most common and prevalent disease in temperate barley-growing regions (Park et al., 2015). This disease can cause yield losses of up to 62% in susceptible cultivars under epidemic conditions (Clifford, 1985; Cotterill et al., 1992; Griffey et al., 1994; Park et al., 2015). Deploying host resistance has long been considered a cost-effective and environmentally friendly method to protect crop yield from this pathogen (Dinh et al., 2020). So far, 28 loci conferring resistance to leaf rust in barley have been characterized, viz. Rph1 to Rph28 (Mehnaz et al., 2021), of which 25 (Rph1-Rph19, Rph21, Rph22, Rph25, Rph26, Rph27, and Rph28) confer resistance at all growth stages (all stage resistance or ASR), and three (Rph20, Rph23, and Rph24) confer resistance at adult growth stages (adult plant resistance or APR) only. Notably, all the ASR genes conferring resistance to P. hordei identified so far are dominant. Up to date, only four out of 28 Rph genes have been isolated, with three genes encoding proteins of the Nucleotide-Binding LeucineRich Repeat (NLR) family (Dracatos et al., 2019; Wang et al., 2019; Chen et al., 2021) and one gene encoding protein of a distinct class (Dinh et al., 2022)

For details, please click here

Các thông tin khác :
· The barley leaf rust resistance gene Rph3 encodes a predicted membrane protein and is induced upon infection by avirulent pathotypes of Puccinia hordei
· Molecular genetics of leaf rust resistance in wheat and barley
· NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI CẤP TỈNH
· Thông báo về việc cung cấp tài liệu tham khảo môn thi kiến thức chung
· HỘI NGHỊ BẦU HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT NHIỆM KỲ 2022 – 2027
· KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH MẪU
· Ký kết hợp tác về phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
· Bộ NN-PTNT ban hành kế hoạch hành động về sức khỏe cây trồng
· Hội nghị kiểm tra, đánh giá mô hình quản lý tổng hợp bệnh vàng lá, thối rễ cam
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· RẦY TRẮNG NHỎ HẠI LÚA
· Bệnh trắng lá mía tại Khánh Hòa
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
· HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU TIẾN BỘ KỸ THUẬT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG CÁC TỈNH PHÍA BẮC
· Thông báo khoá học Laboratory Animal Science sẽ tổ chức tại Viện NC CNSH, Đại học Nông Lâm TP.HCM vào tháng 10
· Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018