Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Hải Dương từ năm 2022
Ngày đăng : 01/04/2021

Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN của tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 như sau:

 1. Nguyên tắc chung

Việc đề xuất, đặt hàng và tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 phải đảm bảo các tiêu chí sau:

1.1. Nhiệm vụ KH&CN phải có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phù hợp với định hướng phát triển được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025;phải lý giải được những vấn đề lý luận, thực tiễn trong việc định hướng phát triển chung của tỉnh hoặc đáp ứng một cách thiết thực và có hiệu quả những nhu cầu cấp thiết về KH&CN trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

1.2. Nhiệm vụ KH&CN phải có tính mới, tính sáng tạo, tính tiên tiến so với hiện trạng trên địa bàn tỉnh và có tính khả thi. Việc xác định mục tiêu, đối tượng của nhiệm vụ KH&CN phải căn cứ vào việc đánh giá khách quan thực trạng phát triển KH&CN trong tỉnh, thành tựu phát triển KH&CN trong nước, trên thế giới, nguồn lực KH&CN của tỉnh và khả năng hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, các tỉnh, thành phố khác.

1.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN phải có địa chỉ ứng dụng trong sản xuất, đời sống, an ninh, quốc phòng; phải có tác động tích cực đến phát triển KH&CN, kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành nói riêng và của tỉnh nói chung.

1.4. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ KH&CN không quá 60 tháng đối với kế hoạch khung, chương trình, đề án; không quá 36 tháng đối với dự án, đề tài.

2. Định hướng nội dung đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022

- Định hướng: Nội dung đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022 cần ưu tiên tập trung vào các vấn đề nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông báo này.

- Đối với việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN do chính đơn vị đề xuất sẽ chủ trì:  Thực hiện theo mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ nêu tại Phụ lục 2.

- Đối với việc đặt hàng nhiệm vụ KH&CN để tìm đơn vị có đủ năng lực giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ đặt ra trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: thực hiện theo mẫu Phiếu đặt hàng nhiệm vụ tại nêu tại Phụ lục 3.

3. Thời hạn và nơi nhận phiếu đề xuất, đặt hàng

Thời hạn nộp: trước ngày 30 tháng 4 năm 2021 các đơn vị nộp Phiếu đề xuất hoặc Phiếu đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

Nơi nhận: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương, số 209, Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 02203.892.430.

-  Mẫu Phiếu đề xuất, Phiếu đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 và định hướng nghiên cứu có thể tải về tại địa chỉ website: haiduongdost.gov.vn

Đối với nhiệm vụ KH&CN do các s, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã đề xuất phải có ý kiến của Hội đồng KH&CN cùng cấp.

4. Quy trình xác định, tuyển chọn

Quy trình xác định, tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành “Quy định quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Kết quả tuyển chọn sẽ được thông báo cụ thể tới các đơn vị có đề xuất hoặc đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Rất mong các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN theo tiến độ nêu trên để Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức xác định, tuyển chọn, xây dựng Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2022 đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ./.


Nguồn: www.haiduongdost.gov.vn

Các thông tin khác :
· Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Hòa Bình từ năm 2022
· Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Phú Thọ từ năm 2022
· Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Nam Định năm 2021 (đợt 2)
· Đề xuất danh mục dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2022-2024
· Đề xuất đặt hàng danh mục nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bắc Kạn năm 2022
· Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu ứng dụng biện pháp sinh học để quản lý sâu bệnh hại đến cây Sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam”
· Nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ thanh long bền vững”
· Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Nông bắt đầu thực hiện từ năm 2022
· Định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· RẦY TRẮNG NHỎ HẠI LÚA
· Bệnh trắng lá mía tại Khánh Hòa
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
· HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU TIẾN BỘ KỸ THUẬT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG CÁC TỈNH PHÍA BẮC
· Thông báo khoá học Laboratory Animal Science sẽ tổ chức tại Viện NC CNSH, Đại học Nông Lâm TP.HCM vào tháng 10
· Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018