Thông báo về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại Hòa Bình từ năm 2022
Ngày đăng : 02/04/2021

Căn cứ Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025; Đề án số 3157/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc phê duyệt Đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình thông báo đến các Ban, sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân quan tâm đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022, cụ thể như sau:

1. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022, bao gồm:

- Đề tài khoa học và công nghệ;

- Dự án sản xuất thử nghiệm;

- Đề án khoa học;

- Dự án khoa học và công nghệ

2. Yêu cầu, nguyên tắc xây dựng đề xuất đặt hàng:

- Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 phải bám sát Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, thực tiễn của các ngành, địa phương trong tỉnh, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả bằng sản phẩm gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh, có địa chỉ ứng dụng cụ thể và cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành đáp ứng và đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình. Các nhiệm vụ KH&CN phải đảm bảo: tính mới và khoa học, tiến bộ, có thể áp dụng và nhân rộng. Cụ thể:

Những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ được cụ thể hóa từ Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII trên các lĩnh vực vào thực tiễn sản xuất và đời sống tại tỉnh Hòa Bình nhằm: Nâng cao năng suất, chất lượng; khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường và dự báo, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai; khuyến khích sử dụng vật liệu mới trong công tác xây dựng cơ bản, giao thông và bảo vệ môi trường; chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số; tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0); Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới trong công nghiệp, công nghệ sau thu hoạch, truy xuất nguồn gốc, bảo quản và chế biến đối với một 2 số sản phẩm có thế mạnh của địa phương; Bảo tồn, phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn dược liệu của địa phương; Bảo hộ các sản phẩm đặc sản địa phương…

- Có yêu cầu thời gian (tính từ thời điểm đặt hàng đến thời điểm có kết quả) phù hợp để đảm bảo tính khả thi cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ và công nghệ.

- Đối với các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học và các tổ chức, cá nhân khi đề xuất nhiệm vụ cần phải có sự tìm hiểu, khảo sát điều kiện thực tế tại tỉnh Hòa Bình và gửi đề xuất nhiệm vụ đến các Sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố trong tỉnh để đề xuất đặt hàng.

3. Hồ sơ đăng ký đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN:

- Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học (Có mẫu kèm theo)

- Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm (Có mẫu kèm theo)

- Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ (Có mẫu kèm theo)

- Đối với các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố khi gửi đề xuất đặt hàng gửi kèm theo Biên bản làm việc của hội đồng tư vấn (hoặc) ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập đối với đề xuất đặt hàng (Biên bản sử dụng Mẫu B5-BBHD).

4. Nộp và thời gian tiếp nhận hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN:

- Đề xuất nhiệm vụ KH&CN của tổ chức, cá nhân được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình, số 562 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Đồng thời gửi đến hộp thư: phongqlkhhb@gmail.com

- Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo xác định đề xuất đặt hàng và tổng hợp đề xuất đặt hàng trong phạm vi được giao quản lý gửi về Sở Khoa học và Công nghệ qua phần mềm quản lý văn bản

- Thời hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất đặt hàng: Trước ngày 12/5/2021.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ (phòng quản lý khoa học). Điện thoại 0218.3895503./.

Tệp đính kèm

TB đề xuất đặt hàng.pdf


Nguồn: sokhoahoc.hoabinh.gov.vn

Các thông tin khác :
· 9 Nhiệm vụ trọng tâm ngành nông nghiệp năm 2023
· Kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác ACIAR–Việt Nam
· CHUYÊN GIA NGA SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· ACIAR in Vietnam Strategy 2017–2027
· Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư
· HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022 – VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· WORKSHOP ON MANAGEMENT OF BACTERIAL DISEASES IN BANANA
· TUYỂN CHỌN CHUYÊN GIA KỸ THUẬT VÀ PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG TIẾNG TÂY BAN NHA LÀM VIỆC TẠI CUBA NĂM 2023
· ASEAN GUIDELINES FOR AGROFORESTRY DEVELOPMENT ASEAN SENIOR OFFICIALS ON FORESTRY 2018
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật