Trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 27/05/2021, Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật đã ban hành văn bản số 110/TB-BVTV-VP “Về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19”...

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo định hướng để các tổ chức, cá nhân đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thực hiện Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng ...

Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông kính mời các Sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham gia đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2022 với những nội dung sau:...

Ngày 24 tháng 3, viện BVTV đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học công nghệ (KHCN) cấp cơ sở nghiệm thu tổng kết dự án khuyến nông “Xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ thanh long bền vững” do TS. Hà Minh Thanh làm chủ nhiệm....

Ngày 20/4/2021 Viện Bảo vệ thực vật đã tổ chức họp Hội đồng khoa học công nghệ (KHCN) cấp cơ sở nhằm đánh giá, nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, “Nghiên cứu ứng dụng biện pháp sinh học để quản lý sâu bệnh hại đến cây Sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam”, do TS. Lê Xuân Vị chủ nhiệm thực hiện. Đề tài được thực hiện với sự phối hợp của Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam....

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân một số nội định hướng để làm căn cứ đăng ký đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022, cụ thể như sau:...

Thực hiện Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông và Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 2166/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn....

Nhiệm vụ KH&CN xây dựng trên cơ sở Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ lần thứ XX; Quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, ngành, địa phương giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Nam Định 2020 tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ đã được phê duyệt....