Quy chế làm việc của viện BVTV

Ngày 09/01/2020, Viện Bảo vệ thực vật ban hành quyết định số 23/QĐ-BVTV-VP về việc ban hành Quy chế làm việc của Viện Bảo vệ thực vật.

Quy chế gồm 12 chương và 43 điều quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Viện Bảo vệ thực vật (sau đây gọi tắt là Viện) áp dụng đối với mọi cán bộ, viên chức, lao động (sau đây gọi chung là cán bộ, viên chức) của Viện; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Viện; các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Viện.


Nguyên tắc làm việc


1. Viện tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ: chế độ thủ trưởng, quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Điều lệ tổ chức, hoạt động của Viện và đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ, viên chức.

2. Trong phân công giải quyết công việc, mỗi việc chỉ được giao cho một đơn vị, một người phị trách và chịu trách nhiệm chính. Cấp trên không làm thay công việc của cấp dưới, tập thể không làm thay công việc của cá nhân và ngược lại. Thủ trưởng đơn vị được giao công việc phải chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả công việc được phân công

3. Bảo đảm phát huy năng lực, sở trường cán bộ; đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch, kịp thời và hiệu quả trong mọi hoạt động.


 Xem toàn văn quy chế tại đây