Văn Phòng Viện có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Viện trưởng thực hiện công tác quản lý về tổ chức, cán bộ, tài chính, kế toán, hành chính, quản trị và xây dựng cơ bản....

Giúp Viện trong lĩnh vực xây dựng phương hướng, kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu Khoa học – Phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ KHCN vào sản xuất, hợp tác quốc tế, đào tạo thông tin KHCN trong toàn Viện....

01