Giúp Viện quản lý lĩnh vực tổ chức, hành chính của cơ quan nghiên cứu Khoa học nông nghiệp, xây dựng chiến lược phát triển nguồn lực....

Giúp Viện trưởng quản lý về tài chính, tài sản theo đúng luật tài chính, tài sản theo đúng Luật tài chính và các quy định về Tài chính – Kế toán hiện hành...

Giúp Viện trong lĩnh vực xây dựng phương hướng, kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu Khoa học – Phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ KHCN vào sản xuất, hợp tác quốc tế, đào tạo thông tin KHCN trong toàn Viện....

01