Văn phòng Viện
Ngày đăng : 27/09/2019

Chức năng:

1. Giúp Viện trưởng quản lý lĩnh vực tổ chức, hành chính, xây dựng chiến lược phát
triển nguồn nhân lực, tư vấn phát triển các hoạt động của tổ chức chính quyền, đoàn thể và phổ biến thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Bộ chủ quản và cơ quan liên quan;
2. Giúp Viện trưởng quản lý tài chính, tài sản, công tác xây dựng cơ bản của Viện theo đúng Luật và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch, khai thác nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy, đào tạo cán bộ ngắn hạn và dài hạn phục vụ cho nghiên cứu và triển khai tiến bộ khoa học & công nghệ;
2. Quản lý cán bộ, thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, xây dựng nội quy, quy chế, điều lệ cho các hoạt động của Viện đúng quy định;
3. Thực hiện công tác hành chính, quản trị, xây dựng cơ bản phục vụ các hoạt động của Viện; 
4. Quản lý các nguồn kinh phí, tài sản, vật tư và trang thiết bị của Viện;
5. Xây dựng kế hoạch thu, chi cân đối các nguồn kinh phí và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước;
6. Thực hiện thanh, quyết toán đúng chế độ và quy định về tài chính kế toán.

Lãnh đạo Văn phòng Viện: 

                                   CN. Lê Thị Nga, Phó Chánh văn phòng - Phụ trách Văn phòng Viện

                                   ThS. Trần Thanh Toàn, Phó Chánh văn phòng

                                   CN. Lê Việt Nga, Phó Chánh văn phòng

Liên hệ: Văn phòng Viện, Viện Bảo vệ thực vật; Phường Đức Thắng- Bắc Từ Liêm- Hà Nội;

Điện thoại: 024 38385578; 024.38384515; Fax: 024 38363 563

Các thông tin khác :