Bộ môn Thuốc, Cỏ dại và Môi trường
Ngày đăng : 27/09/2019

Chức năng:

1. Nghiên cứu, phát triển và đánh giá chất lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV); đánh giá dư lượng và ảnh hưởng của thuốc BVTV đến nông sản và môi trường; đề xuất các giải pháp sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả;

2. Nghiên cứu cỏ dại và biện pháp phòng chống;

3. Nghiên cứu cơ sở kinh tế, khả năng tiếp cận thị trường và tác động xã hội, môi trường của các biện pháp bảo vệ thực vật và đề xuất định hướng ứng dụng trong sản xuất; Nghiên cứu cơ chế, chính sách để thúc đẩy việc ứng dụng các biện pháp bảo thực vật tiên tiến phục vụ nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, an toàn và bền vững.

4. Đào tạo, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong và ngoài nước về thuốc BVTV, cỏ dại, môi trường và kinh tế bảo vệ thực vật.

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu và phát triển các loại thuốc BVTV có hiệu lực sinh học và hiệu quả kinh tế, thân thiện với môi trường;

2. Nghiên cứu xây dựng các phương pháp thử nghiệm chất lượng của thuốc BVTV;

3. Nghiên cứu xây dựng các phương pháp thử nghiệm dư lượng, mức độ tối đa cho phép, thời gian cách ly của thuốc BVTV trong nông sản và môi trường;

4. Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc BVTV đến môi trường và đề xuất các giải pháp khắc phục;

5. Điều tra thực trạng sử dụng thuốc, đánh giá hiệu lực sinh học thuốc, tính kháng thuốc của sinh vật hại, phương pháp và công cụ phun rải để đề xuất các giải pháp sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả.;

6. Nghiên cứu phân loại, khu hệ cỏ dại và quản lý tổng hợp cỏ dại hại cây trồng;

7. Nghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu và tiêu chuẩn về sản xuất nông nghiệp an toàn, công nghệ cao theo phương pháp thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và nông nghiệp hữu cơ. Tham gia hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, cấp chứng nhận GAP và hữu cơ cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh nông sản;

8. Nghiên cứu vai trò, hiệu quả kinh tế, xã hội và tác động môi trường của các biện pháp bảo vệ thực vật trong hệ thống phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng để đề xuất định hướng ứng dụng theo hướng hiệu quả, kinh tế, thân thiện với môi trường và sức khoẻ con người;

9. Xây dựng mô hình kinh tế mẫu (modelling) về quản lý dịch hại tổng hợp;

10. Thực hiện dịch vụ phân tích chất lượng và dư lượng thuốc BVTV, kim loại nặng, vi sinh vật trong nông, lâm sản và môi trường;

11. Hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo về thuốc BVTV, cỏ dại, môi trường và kinh tế bảo vệ thực vật. 

Lãnh đạo Bộ môn:

                   TS. Đào Bách Khoa, Trưởng bộ môn

                   ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Trưởng bộ môn

Các nhóm công tác: 

1. Nhóm  Độc lý  thuốc và Môi trường

2. Nhóm  Tính kháng thuốc của dịch hại

3. Nhóm  Dư lượng thuốc và An toàn nông sản

4. Nhóm  Phát triển chế phẩm và Công cụ phun rải

5. Nhóm  Cỏ dại và Biện pháp phòng trừ
Năng lực khoa học: Hiện có 13 cán bộ trong biên chế đang làm việc tại Bộ môn, trong đó có 2 Tiến sỹ, 5 thạc sỹ,  6 kỹ sư và cử nhân.
Bộ môn có các trang thiết bị cần thiết để thực hiện phân tích dư lượng và chất lượng thuốc, đánh giá, thử hiệu lực, tạo dạng thuốc... như máy sắc ký khí (GC, GC/MS), sắc ký lỏng (HPLC); Tháp phun Potter Spray Tower; Máy tạo dạng hạt Granulator; Hệ thống xử lý mẫu; Thiết bị xác định độ độc cấp tính Micro-applicator,....

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Thuốc, Cỏ dại và Môi trường – Viện Bảo vệ thực vật, Đức Thắng, BắcTừ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.8362394 – 024.7520619; 0913271810 

                   024.38385539; 024.32426062
Email: pwe_ppri@yahoo.com

Các thông tin khác :