NGHIỆM THU ĐỀ TÀI  “ NGHIÊN CỨU PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH TRÊN CÂY SÂM NGỌC LINH”

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “ NGHIÊN CỨU PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH TRÊN CÂY SÂM NGỌC LINH”

Viện Bảo vệ thực vật, đã tổ chức họp Hội đồng KHCN cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh trên cây Sâm Ngọc Linh”, do TS. Trịnh Xuân Hoạt chủ nhiệm và Viện Bảo vệ thực vật là cơ quan chủ trì thực hiện.

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: “KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG CÂY ĂN QUẢ ÔN ĐỚI ĐẶC SẢN ( ĐÀO, MẬN) CÓ NGUỒN GỐC NHẬP NỘI TẠI ĐÀ LẠT, LẠC DƯƠNG, LÂM ĐỒNG”

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: “KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG CÂY ĂN QUẢ ÔN ĐỚI ĐẶC SẢN ( ĐÀO, MẬN) CÓ NGUỒN GỐC NHẬP NỘI TẠI ĐÀ LẠT, LẠC DƯƠNG, LÂM ĐỒNG”

Viện BVTV đã tổ chức họp Hội đồng KHCN cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Khảo nghiệm một số giống cây ăn quả ôn đới đặc sản (đào, mận) có nguồn gốc nhập nội tại Đà Lạt, Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng” do TS. Lại Tiến Dũng chủ nhiệm và Viện Bảo vệ thực vật là cơ quan chủ trì thực hiện.

A NEW PHYTOPLASMA STRAIN ASSOCIATED WITH THE SUGARCANE WHITE LEAF DISEASE IN VIETNAM

A NEW PHYTOPLASMA STRAIN ASSOCIATED WITH THE SUGARCANE WHITE LEAF DISEASE IN VIETNAM

Sugarcane white leaf (SCWL) disease is one of the most important diseases of sugarcane in Vietnam. The presence of phytoplasmas in phloem tubes of infected plants was confirmed by DAPI staining. A nested PCR assay using R16mF2/R16mR1 and R16F2n/R16R2 primer pairs amplified products with approximate length of 1,250 bp from the symptomatic sugarcane samples. The sequence analysis indicated that the phytoplasma strains from Khanh Hoa province shared 100% sequence identity with previously sequenced SCWL phytoplasma strains that were related to ‘Candidatus Phytoplasma oryzae’ (16SrXI). The virtual

PHÁT HIỆN LOÀI NẤM MỚI GÂY BỆNH KHÔ CÀNH TRÊN SẦU RIÊNG

PHÁT HIỆN LOÀI NẤM MỚI GÂY BỆNH KHÔ CÀNH TRÊN SẦU RIÊNG

Phát hiện loài nấm mới gây bệnh khô cành trên sầu riêng được đặt tên khoa học đầy đủ "Diaporthe durionigena L.D. Thao, L.T. Hien, N.V. Liem, H.M. Thanh & T.N. Khanh", công bố trên tạp chí "Persoonia" (Nhóm Q1, IF: 6.8)

THÔNG TIN VỀ LOÀI NHỆN Schizotetranychus sp. HẠI CÂY CÓ MÚI Ở VIỆT NAM

THÔNG TIN VỀ LOÀI NHỆN Schizotetranychus sp. HẠI CÂY CÓ MÚI Ở VIỆT NAM

THÔNG TIN VỀ LOÀI NHỆN Schizotetranychus sp. HẠI CÂY CÓ MÚI Ở VIỆT NAM Viện Bảo vệ thực vật Trong những năm gần đây, ở một số địa phương ở nước ta đã xuất hiện một kiểu triệu chứng hại trên lá và trên quả của cây ăn qủa có múi rất điển hình và khác biệt với các triệu chứng gây hại của các sinh vật gây hại đã từng được ghi nhận trước đây. Triệu chứng điển hình là các vết đốm bạc màu trên quả