Chức năng: Bộ môn Chẩn đoán Giám định Dịch hại và Thiên địch là một đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Bảo vệ thực vật, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nghiên cứu chẩn đoán giám định sinh vật gây hại cây trồng, thiên địch của chúng....

Là một đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Bảo vệ thực vật có chức năng nghiên cứu và phát triển các loại thuốc BVTV thân thiện với môi trường; Nghiên cứu sử dụng thuốc BVTV hiệu quả, an toàn với nông sản và môi trường; Nghiên cứu cỏ dại và biện pháp phòng trừ; Đào tạo, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong và ngoài nước về thuốc BVTV, Cỏ dại và Môi trường....

Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng côn trùng, nhện hại cây trồng nông lâm nghiệp; các giải pháp phòng chống dịch hại tổng hợp; đào tạo, huấn luyện, chuyển giao KTCN và hợp tác trong và ngoài nước về các lĩnh vực liên quan....

Chức năng: Nghiên cứu tác nhân gây bệnh cây trồng, nghiên cứu các biện pháp phòng trừ bệnh hại có hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và an toàn với môi trường. Đào tạo và hợp tác nghiên cứu triển khai với các cơ quan trong và ngoài nước....

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU LỚN: 1. Tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng các hoạt động nghiên cứu cơ bản nhằm tạo lập cơ sở lý luận để phát triển các nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực BVTV; phát triển các phương pháp nghiên cứu BVTV; hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực có liên quan trong BVTV nói riêng và trong nông nghiệp và PTNT nói chung; phục vụ cho việc ban hành danh mục kiểm dịch thực vật, các ...

Rung tâm nghiên cứu Bảo vệ thực vật phía Nam là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Bảo vệ thực vật...

Hợp tác trong nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và đào tạo thuộc lĩnh vực BVTV...

Tiến hành 4 cuộc tổng điều tra côn trùng, bệnh cây và cỏ dại hại cây trồng trong toàn quốc: Điều tra côn trùng và bệnh hại cây trồng ở các tỉnh miền Bắc (1968-1969)...