Giúp Viện trong lĩnh vực xây dựng phương hướng, kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu Khoa học – Phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ KHCN vào sản xuất, hợp tác quốc tế, đào tạo thông tin KHCN trong toàn Viện....

Chức năng: Bộ môn Chẩn đoán Giám định Dịch hại và Thiên địch là một đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Bảo vệ thực vật, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nghiên cứu chẩn đoán giám định sinh vật gây hại cây trồng, thiên địch của chúng....

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU LỚN: 1. Tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng các hoạt động nghiên cứu cơ bản nhằm tạo lập cơ sở lý luận để phát triển các nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực BVTV; phát triển các phương pháp nghiên cứu BVTV; hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực có liên quan trong BVTV nói riêng và trong nông nghiệp và PTNT nói chung; phục vụ cho việc ban hành danh mục kiểm dịch thực vật, các ...

Rung tâm nghiên cứu Bảo vệ thực vật phía Nam là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Bảo vệ thực vật...

Hợp tác trong nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và đào tạo thuộc lĩnh vực BVTV...

Tiến hành 4 cuộc tổng điều tra côn trùng, bệnh cây và cỏ dại hại cây trồng trong toàn quốc: Điều tra côn trùng và bệnh hại cây trồng ở các tỉnh miền Bắc (1968-1969)...

Viện Bảo vệ thực vật được thành lập theo điểm"c" Khoản "1" Điều 2 của Quyết định số: 220/QĐ-TTg ngày 09/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam...

Viện Bảo vệ thực vật, tiền thân là Ban Bảo vệ thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam...