Để xem thông tin chi tiết tạp chí BVTV số 5 năm 2019. Xin mời truy cập Tại Đây...

  Để xem chi tiết tạp chí BVTV số 4 năm 2019. Xin mời truy cập Tại đây...

  Để biết thông tin chi tiết tạp chí BVTV số 3 năm 2019. Xin mời truy cập Tại đây...

  Để xem chi tiết tạp chí BVTV số 2 năm 2019. Xin mời truy cập Tại đây ...

  Để xem chi tiết tạp chí BVTV số 1 năm 2019. Xin mời truy cập Tại đây...

Đê xem chi tiết nội dung các bài đăng trong tạp chí BVTV số 1. Xin mời truy cập Tại đây   ...

TẠP CHÍ BẢO VỆ THỰC VẬT SỐ 6 NĂM 2017...

Một số trao đổi về hiện trạng bệnh Virus Lúa Lùn Sọc Đen Phương Nam...