Giống lạc MD9
Ngày đăng : 27/03/2014

Giống mới, năng sất cao, chống chịu bệnh héo xanh và bệnh hại lá,  phù hợp cho những vùng khó khăn.

Chi tiết liên hệ: Bộ môn Miễn dịch thực vật, Viện Bảo vệ thực vật, Đông Ngạc- Từ Liêm- Hà Nội; Điện thoại: 04 3838 9838; Fax: 04 38363 563; E-mail: nipp-var-resistance@hn.vnn.vn

Các thông tin khác :