Là một đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Bảo vệ thực vật có chức năng nghiên cứu và phát triển các loại thuốc BVTV thân thiện với môi trường; Nghiên cứu sử dụng thuốc BVTV hiệu quả, an toàn với nông sản và môi trường; Nghiên cứu cỏ dại và biện pháp phòng trừ; Đào tạo, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong và ngoài nước về thuốc BVTV, Cỏ dại và Môi trường....

Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng côn trùng, nhện hại cây trồng nông lâm nghiệp; các giải pháp phòng chống dịch hại tổng hợp; đào tạo, huấn luyện, chuyển giao KTCN và hợp tác trong và ngoài nước về các lĩnh vực liên quan....

Chức năng: Nghiên cứu tác nhân gây bệnh cây trồng, nghiên cứu các biện pháp phòng trừ bệnh hại có hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và an toàn với môi trường. Đào tạo và hợp tác nghiên cứu triển khai với các cơ quan trong và ngoài nước....

Văn Phòng Viện có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Viện trưởng thực hiện công tác quản lý về tổ chức, cán bộ, tài chính, kế toán, hành chính, quản trị và xây dựng cơ bản....

 1. Viện trưởng: TS.NCVCC. Nguyễn Văn Liêm  - Phụ trách chung.  - Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng lương.  - Chủ tịch  Hội đồng biên tập Tạp chí Bảo vệ thực vật.  - Trực tiếp lãnh đạo công tác: Tổ chức, cán bộ, Tài  chính.  - Công tác triển khai Nghiên cứu khoa học – công nghệ ở các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên.  - Phụ trách Hội cựu chiến binh của Viện.  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ và Lãnh ...

Hội đồng Khoa học và Công nghệ Viện BVTV...

Nghiên cứu phát triển các chế phẩm và biện pháp sinh học để phòng chống dịch hại cây trồng nông, lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học....

Giúp Viện trong lĩnh vực xây dựng phương hướng, kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu Khoa học – Phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ KHCN vào sản xuất, hợp tác quốc tế, đào tạo thông tin KHCN trong toàn Viện....