THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Ngày đăng : 14/08/2014

THÔNG BÁO

 tuyển dụng viên chức năm 2014 cho Viện Bảo vệ thực vật, Trung tâm Tài nguyên thực vật, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa và Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ tại Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Bảo vệ thực vật

 


I. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Người đăng ký dự tuyển không quá 35 tuổi và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

II. Nhu cầu tuyển dụng:

2.1. Viện Bảo vệ thực vật:

2.1.1. Trung tâm Bảo vệ thực vật Nam bộ - Viện Bảo vệ thực vật

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển theo Hồ sơ

- Số lượng tuyển dụng: 04 Nghiên cứu viên và 01 kế toán viên

+ Ngạch nghiên cứu viên(13.092) Trình độ Đại học trở lên, chứng chỉ Anh văn trình độ B và Tin học văn phòng trình độ B: Số lượng 04 người; Trong đó chuyên ngành Nông học, Bảo vệ thực vật, Môi trường: 03 người; Chuyên ngành Kinh tế makerting:01 người

+ Ngạch kế toán viên (06.031): Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kế toán, có chứng chỉ Anh văn trình độ B và chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ B: 01 người

- Ưu tiên các trường hợp đã làm hợp đồng với Viện tại Trung tâm Bảo vệ thực vật Nam bộ.

- Nội dung xét tuyển:

            + Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp.

Người dự xét tuyển phải tham gia trả lời phỏng vấn trực tiếp của Hội đồng xét tuyển và đạt điểm quy định về các nội dung sau:

            + Kiến thức chung: Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Bảo vệ thực vật, Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ thực vật Nam Bộ.

            + Sát hạch về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng

2.1.2. Các đơn vị chuyên môn - Viện Bảo vệ thực vật

- Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

- Số lượng tuyển dụng:

          + Ngạch Nghiên cứu viên (13.092) Trình độ Đại học trở lên, chứng chỉ Anh văn trình độ B và Tin học văn phòng trình độ B: Số lượng 17 người; Trong đó chuyên ngành: Nông học, Bảo vệ thực vật: 14 người; Công nghệ Sinh học: 01 người; Hóa Bảo vệ thực vật: 02 người.

          + Ngạch Kế toán viên (06.031): Trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán, chứng chỉ Anh văn trình độ B và Tin học văn phòng trình độ B: Số lượng 04 người;

+ Ngạch Kế toán viên cao đẳng (06.a031); Trình độ Cao đẳng, chuyên ngành Kế toán, chứng chỉ Anh văn trình độ B và Tin học văn phòng trình độ B: 01 người

- Nội dung thi tuyển:

a) Ngạch nghiên cứu viên:

Người dự thi phải tham gia và đạt điểm quy định của Hội đồng thi tuyển về các nội dung sau:

- Thi kiến thức chung: Thi viết về Luật viên chức, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những hiểu biết cơ bản về lĩnh vực tuyển dụng; chiến lược phát triển của VAAS định hướng đến năm 2020; và các văn bản hướng dẫn thi hành, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Bảo vệ thực vật. Thời gian 120 phút.

- Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

            + Thi viết:  về Bảo vệ thực vật (Bệnh cây, Côn trùng, Hóa bảo vệ thực vật, Công nghệ sinh học) thời gian 180 phút;

            + Thi vấn đáp: về Bệnh cây, Côn trùng, Hóa bảo vệ thực vật, Công nghệ sinh học, thời gian 30 phút (gồm thời gian chuẩn bị và trả lời)

- Môn Ngoại ngữ: Thi viết môn Anh văn trình độ B, thời gian 60 phút

- Môn tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

    b) Ngạch Kế toán viên:

- Thi kiến thức chung: Thi viết về Luật viên chức, luật kế toán; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những hiểu biết cơ bản về lĩnh vực tuyển dụng;  chiến lược phát triển của VAAS định hướng đến năm 2020; và các văn bản hướng dẫn thi hành, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Bảo vệ thực vật. Thời gian 120 phút.

- Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

            + Thi viết: về nghiệp vụ Kế toán; thời gian 180 phút;

            + Thi vấn đáp: về lý thuyết Kế toán. thời gian 30 phút (gồm thời gian chuẩn bị và trả lời)

 

- Môn Ngoại ngữ: Thi viết môn Anh văn, thời gian 60 phút

- Môn tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

2.2. Trung tâm Tài nguyên thực vật

- Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

- Số lượng tuyển dụng: 03 viên chức ngạch Kế toán viên; Mã ngạch: 06.031

      Yêu cầu:

          + Tuổi không quá 40 và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán; Bằng tốt nghiệp loại Trung bình khá trở lên; Chứng chỉ Anh văn trình độ B và Tin học văn phòng trình độ B

-         Nội dung thi tuyển:

- Thi kiến thức chung: Thi viết về Luật viên chức, luật kế toán; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những hiểu biết cơ bản về lĩnh vực tuyển dụng;  chiến lược phát triển của VAAS định hướng đến năm 2020; và các văn bản hướng dẫn thi hành, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tài nguyên thực vật. Thời gian 120 phút.

- Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

            + Thi viết: về nghiệp vụ Kế toán; thời gian 180 phút;

            + Thi vấn đáp: về lý thuyết Kế toán; thời gian 30 phút (gồm thời gian chuẩn bị và trả lời)

- Môn Ngoại ngữ: Thi viết môn Anh văn, thời gian 60 phút

- Môn tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

2.3. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa:

- Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

- Số lượng tuyển dụng:

          + Ngạch Nghiên cứu viên(13.092) có trình độ Đại học trở lên, chứng chỉ Anh văn trình độ B và Tin học văn phòng trình độ B, phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm, có khả năng làm công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Số lượng: 02 người; Trong đó chuyên ngành: Địa chính: 01 người; Quản lý đất đai: 01 người

- Nội dung thi tuyển:

Người dự thi phải tham gia và đạt điểm quy định của Hội đồng thi tuyển về các nội dung sau:

- Thi kiến thức chung: Thi viết về Luật viên chức, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những hiểu biết cơ bản về lĩnh vực tuyển dụng;  chiến lược phát triển của VAAS định hướng đến năm 2020; và các văn bản hướng dẫn thi hành, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa. Thời gian 120 phút.

- Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

            + Thi viết: về Thổ nhưỡng học và Đánh giá đất đai; thời gian 180 phút;

            + Thi vấn đáp: về Thổ nhưỡng học và Đánh giá đất đai; thời gian 30 phút (gồm thời gian chuẩn bị và trả lời)

- Môn Ngoại ngữ: Thi viết môn Anh văn, thời gian 60 phút

- Môn tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

2.4. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ:

            - Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

            - Số lượng tuyển dụng: 03 người

          + Ngạch Nghiên cứu viên (13.092) có trình độ Đại học chính quy (không liên thông)  tại các trường đại học Công lập, loại trung bình khá trở lên, chứng chỉ Anh văn trình độ B và Tin học văn phòng trình độ B, phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm, có khả năng làm công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Số lượng: 02 người; Trong đó chuyên ngành: Bảo vệ thực vật: 01 người; Khoa học cây trồng: 01 người

            + Ngạch Chuyên viên (01.003): Thông thạo tiếng Anh, tốt nghiệp đại học chính quy tại các trường đại học công lập (không liên thông) loại giỏi trở lên chuyên nghành Quốc tế học, Số lượng: 01 người.

- Nội dung thi tuyển:

Người dự thi phải tham gia và đạt điểm quy định của Hội đồng thi tuyển về các nội dung sau:

- Thi kiến thức chung: Thi viết về Luật viên chức, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những hiểu biết cơ bản về lĩnh vực tuyển dụng;  chiến lược phát triển của VAAS định hướng đến năm 2020; và các văn bản hướng dẫn thi hành, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ. Thời gian 120 phút.

* Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:  Ngạch nghiên cứu viên

            + Thi viết: về Bệnh cây, Côn trùng, Hóa bảo vệ thực vật, Công nghệ sinh học; khoa học cây trồng; thời gian 180 phút;

            + Thi vấn đáp: về Bệnh cây, Côn trùng, Hóa bảo vệ thực vật, Công nghệ sinh học, Khoa học cây trồng thời gian 30 phút (gồm thời gian chuẩn bị và trả lời)

- Môn Ngoại ngữ: Thi viết môn Anh văn trình độ B, thời gian 60 phút

- Môn tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.

* Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:  Ngạch chuyên viên

            + Thi viết: Quản lý hành chính nhà nước, Hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ trong giai đoạn hiện nay; thời gian 180 phút;

            + Thi vấn đáp: về Quản lý hành chính nhà nước, Hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ trong giai đoạn hiện nay, thời gian 30 phút (gồm thời gian chuẩn bị và trả lời)

- Môn Ngoại ngữ: Thi viết môn Anh văn trình độ C, thời gian 60 phút

- Môn tin học: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút (gồm thời gian chuẩn bị và trả lời).

III. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu quy định của Nhà nước)

- Bản cam kết phục vụ lâu dài cho đơn vị tuyển dụng (theo mẫu quy định của Viện BVTV)

- Bản sao văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Các văn bằng (bao gồm kết quả học tập), chứng chỉ phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; khi nộp hồ sơ, yêu cầu mang bản gốc văn bằng để kiểm tra, đối chiếu;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp quận, huyện, thị xã trở lên cấp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Bản sao giấy chứng nhận khác (nếu có)

- 02 ảnh 4cm x 6cm

- 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.

- Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng kích thước 21 cm x 32 cm, ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gửi về Hội đồng tuyển dụng (không trả lại hồ sơ dự tuyển)

IV. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển: ngày 15/08/2014 đến hết 16h30 ngày 29/08/2014

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Viện Bảo vệ thực vật, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

V. Lệ phí tuyển dụng:

Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí tuyển dụng theo thông tư 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ:  260.000đ/hồ sơ.

VI. Thời gian, địa điểm hướng dẫn nội dung, quy định thi tuyển:

- Thời gian phổ biến nội dung ôn tập, quy định thi tuyển: tại Hội trường Viện Bảo vệ thực vật, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Sẽ thông báo thời gian cụ thể.

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 9/2014 tại Viện Bảo vệ thực vật.

- Thời gian thi tuyển: dự kiến tháng 9/2014 tại Viện Bảo vệ thực vật.

Lưu ý:

- Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính, Viện Bảo vệ thực vật (số điện thoại: 04-38385575).

- Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ và lệ phí theo thời gian và địa điểm nêu trên, không nhận qua Bưu điện. Viện sẽ không trả lại hồ sơ khi thí sinh không trúng tuyển

            - Người dự thi tuyển phải đăng ký cụ thể môn chuyên môn dự thi và đơn vị tuyển dụng.                                                   

 

                                                                                                      Q. VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                            

- Viện KHNN Việt Nam (để báo cáo)                                                              

- Báo Nông  nghiệp Việt Nam,                                      Đã ký

- Website của Viện KHNNVN, Viện BVTV                            

- Lưu: VT, TCCB.                                                                      

                                                                                                PGS.TS. Phạm Thị Vượng     

 

 

                                                                                             

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

…….., ngày ….. tháng ….. năm 20……

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN (XÉT TUYỂN) VIÊN CHỨC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ)

Họ và tên:                                                                      Nam, nữ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc:

Dân tộc:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự thi tuyển (xét tuyển) viên chức của Viện Bảo vệ thực vật, tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ  thi tuyển (xét tuyển) viên chức năm 2011 của Viện. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự thi tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan.

Tôi xin đăng ký thi tuyển (xét tuyển) vào: .............................(Ghi Tên đơn đơn vị chuyên môn trực thuộc của Viện BVTV)

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản sao giấy khai sinh;

3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………… (2)

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

5. Bản cam kết phục vụ lâu dài cho đơn vị tuyển dụng

6. 2 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, 2 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự  thi tuyển (xét tuyển)của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

 (2) Ghi rõ tên của các bản chụp gửi kèm đơn đăng ký dự thi tuyển (xét tuyển) viên chức.

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

…….., ngày ….. tháng ….. năm 20……

BẢN CAM KẾT

 

Họ và tên:                                                                      Nam, nữ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc:

Dân tộc:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự thi tuyển (xét tuyển) viên chức của Viện Bảo vệ thực vật( các Viện ,Trung tâm), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ (xét tuyển) thi tuyển viên chức năm 2014 của Viện.

Nếu trúng tuyển tôi cam kết:

-          Sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

-          Phục vụ lâu dài cho đơn vị tuyển dụng (2)

 

 

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

 (2) Ghi rõ tên của đơn vị tuyển dụng theo đơn đăng ký dự thi tuyển (xét tuyển).

Các thông tin khác :
· HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU TIẾN BỘ KỸ THUẬT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG CÁC TỈNH PHÍA BẮC
· Thông báo khoá học Laboratory Animal Science sẽ tổ chức tại Viện NC CNSH, Đại học Nông Lâm TP.HCM vào tháng 10
· Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018
· Thông báo Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ/đề tài khoa học và công nghệ
· Thông báo về việc mạo danh Viện Bảo vệ thực vật
· Kết quả giám định bệnh hại Sâm Ngọc Linh
· KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH MẪU BỆNH
· KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH BỆNH LÚA SỌC ĐEN PHƯƠNG NAM
· CẬP NHẬT KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH BỆNH HẠI LÚA Ở BẮC KAN VÀ YÊN BÁI
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· RẦY TRẮNG NHỎ HẠI LÚA
· Bệnh trắng lá mía tại Khánh Hòa